MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Definicja – Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych to dokument potrzebny do sporządzenia projektu budowlanego. Jest to opracowanie kartograficzne, wykonane z wykorzystaniem wyników pomiarów geodezyjnych i materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zawierające elementy stanowiące treść mapy zasadniczej (informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktów osnowy geodezyjnej, działek ewidencyjnych, budynków, konturów użytków gruntowych, konturów klasyfikacyjnych, sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych oraz innych obiektów topograficznych, a także wybrane informacje opisowe dotyczące tych obiektów) a także informacje niezbędne do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz klauzulę urzędową stanowiącą potwierdzenie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub dokumentów w oparciu o które mapa do celów projektowych została sporządzona, albo oświadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

Skąd wziąć, kto wydaje i niezbędne elementy?

Mapę do celów projektowych wykonuje się dla terenu obejmującego obszar niezbędny do sporządzenia dokumentacji projektowej. Jej treść i skala powinna być dostosowana do rodzaju i wielkości zamierzenia budowlanego, najczęściej wykonuje się je w  skali 1:500 lub 1:1000.  

Co zawiera mapa do celów projektowych?

– szczegóły terenowe stanowiące treść mapy zasadniczej (osnowa geodezyjna, granice działek ewidencyjnych, kontury użytków gruntowych i klasy bonitacyjne gleby, budynki i budowle, uzbrojenie terenu, obiekty budowlane)

– usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody

-określone przez projektanta lub inwestora inne szczegóły terenowe i informacje istotne dla zamierzenia inwestycyjnego

– opis zawierający: tytuł mapy „Mapa do celów projektowych”, jej skalę, położenie obszaru opracowania, nazwę gminy oraz identyfikator obrębu ewidencyjnego na terenie którego jest wykonywana, nazwę wykonawcy prac geodezyjnych oraz imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, którym musi być uprawniony geodeta posiadający odpowiedni zakres uprawnień, oznaczenie układu współrzędnych prostokątnych i układu wysokościowego w którym została sporządzana mapa, określenie obszaru będącego przedmiotem aktualizacji oraz imię i nazwisko osoby która sporządziła mapę.

Zastanawiasz się skąd wziąć mapę do celów projektowych? Skontaktuj się z nami!

Jak u nas wygląda sporządzenie mapy do celów projektowych? Mapa do celów projektowych – czas sporządzenia, cena

Pierwszą czynnością od której zaczyna się każdą pracę geodezyjną jest zgłoszenie jej w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej celem otrzymania niezbędnych danych. Dysponując tymi dokumentami należy dokonać ich analizy pod kątem dokładności, aktualności i kompletności oraz przydatności do wykonania konkretnej pracy geodezyjnej.  Kolejnym etapem jest porównanie otrzymanych danych ze stanem faktycznym w terenie oraz przeprowadzenie niezbędnych pomiarów geodezyjnych, po wykonaniu których można przystąpić do sporządzania mapy. Rysując mapę do celów projektowych powinno się wykorzystać dodatkowo dane planistyczne obejmujące przedmiotowy obszar oraz inne dokumenty mające znaczenie dla zamierzenia budowlanego oraz zaktualizować otrzymane dane ze starostwa, które przekazuje się z powrotem  do ośrodka dokumentacji geodezyjnej celem ich weryfikacji. Dopiero mając pozytywny protokół z weryfikacji pracy geodezyjnej można przekazać zamawiającemu gotową mapę do celów projektowych. Długość całej procedury prowadzącej do przekazania klientowi gotowych map zależy w dużej mierze od sprawności konkretnego powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na terenie którego wykonuje się mapę i wynosi zazwyczaj kilka tygodni. Ceny wykonania map do celów projektowych ustalane są indywidualnie, w zależności od rodzaju terenu który mapa miałaby obejmować i wielkości koniecznego do jej wykonania nakładu pracy.

Mapa do celów projektowych – ważność – czy mapa do celów projektowych jest ważna w nieskończoność?

Mapa do celów projektowych ma swój urzędowy czas obowiązywania i swoją ważność. Nie jest on jednak w prawie dokładnie określony. Przyjmuje się, że mapa jest ważna do momentu, gdy nastąpią istotne zmiany na terenie, który uwzględnia.