You are currently viewing Podział działki na dwie części – jak to zrobić?

Podział działki na dwie części – jak to zrobić?

Podział każdej nieruchomości na cele rolne lub leśne, która nie jest położona na obszarach objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, nie jest wykorzystywana w takich celach, musi zostać wykonany zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o „Gospodarce nieruchomościami”. Niezbędne do tego typu prac jest powołanie wykwalifikowanego geodety, który podział ten wykona zgodnie z prawem. Jak zatem wygląda procedura podziału działki na dwie części? Na to pytanie odpowiemy w tym wpisie.

Jaką procedurą obarczony jest podział nieruchomości?

Zgodnie z wymaganiami, początkowym etapem postępowania podziałowego jest złożenie podpisanego przez właściciela nieruchomości wniosku do odpowiedniego organu. Organem takim jest właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów ukazujących stan prawny i rzeczywisty nieruchomości podlegającej podziałowi, najważniejsze z nich to:

• Odpis z księgi wieczystej w sprawie dysponowania konkretną nieruchomością,
• Kopia mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów obejmujące daną nieruchomość,
• Wstępny projekt podziału,
• Protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
• Wykaz zmian gruntowych,
• Mapa z projektem podziału.

W szczególnych przypadkach może zajść potrzeba dostarczenia do urzędu dodatkowych dokumentów. Jeżeli nieruchomość znajduje się na terenie, na którym nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i teren nie jest objęty obowiązkiem sporządzania takiego planu, konieczne będzie dołączenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Innym niecodziennym przypadkiem może być podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Jest on możliwy tylko pod warunkiem uzyskania pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Jeśli oznaczenie dzielonych działek gruntu jest inne w katastrze nieruchomości a inne w księgach wieczystych niezbędne będzie dołączenie do wniosku wykazu synchronizacyjnego.

W początkowym etapie podziału nieruchomości, niezbędne jest wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości. Jest to dokument opracowywany na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału, elementy zagospodarowania terenu. Powinien on zawierać:

• granice oraz powierzchnię nieruchomości, którą chcemy podzielić,
• oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej,
• naniesione w kolorze czerwonym granice nowych, projektowanych działek oraz ich powierzchnie,
• przedstawioną w kolorze czerwonym w formie graficznej lub opisowej propozycję zapewnienia nowowydzielanym działkom, dostępu do drogi publicznej.

Oczywiście oprócz samych działek istnieje również możliwość podziału budynków, o którym wcześniej pisaliśmy w zakładce „Podział Nieruchomości”.

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek osoby, która ma w tym interes prawny. Jeżeli nieruchomość ma kilku właścicieli lub jest przedmiotem współużytkowania wieczystego, wnioskodawcami muszą być wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści. Wyjątkami od tego przepisu jest podział, w którym orzeka sąd oraz podział z urzędu. Taki podział może być jednak zrealizowany tylko w szczególnych przypadkach, a mianowicie:

• gdy jest on niezbędny do realizacji celów publicznych,
• gdy dzielona nieruchomość stanowi własność gminy,
• gdy nieruchomość nie została oddana w użytkowanie wieczyste.

Złożony poprawnie wniosek powoduje wszczęcie postępowania podziałowego w urzędzie. W jego toku wydawane jest postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału z planem miejscowym. Dodatkowo sprawdzane zostaje spełnienie warunku zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla projektowanych działek. Pozytywna opinia jest podstawą do opracowania przez geodetę reszty dokumentów, niezbędnych do wydania decyzji podziałowej, takich jak:

• mapy z projektem podziału,
• protokół z przyjęcia granic nieruchomości.

Jak długo trwa procedura podziału działki oraz jakie niesie za sobą koszty?

Czas trwania takiego podziału nieruchomości oscyluje zazwyczaj w granicach 3-4 miesięcy. Niestety trudno jest określić dokładne koszty związane z takimi pracami. Są one związane z wieloma czynnikami, m.in. rodzajem i ukształtowaniem terenu, na jakim znajdują się wydzielane działki, zapisami planu miejscowego, a czasem koniecznością przeprowadzenia dodatkowej procedury geodezyjnej — ustalenia granic dzielonej działki.

Jeśli jesteś więc zainteresowany szczegółowymi informacjami na ten temat, zachęcamy do kontaktu telefonicznego.