You are currently viewing Uprawnienia geodezyjne

Uprawnienia geodezyjne

Uprawnienia geodezyjne – czym są i czy należy je sprawdzać u geodety?

Prace geodezyjne wymagają od wykonujących je osób obszernej wiedzy z wielu dyscyplin naukowych m.in. matematyki, fizyki, geografii, informatyki jak również doskonałej znajomości aktualnych przepisów prawa i umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu i oprogramowania. Tylko osoby doskonale orientujące się w tych dziedzinach mogą prawidłowo i skutecznie sprostać wyzwaniom stawianym przez klientów a potwierdzeniem ich fachowości i nabytej wiedzy oraz doświadczenia są specjalistyczne uprawnienia zawodowe nadawane przez organy państwowe – w tym przypadku Głównego Geodetę Kraju oraz tytuł „geodety uprawnionego”.

Czym trzeba się wykazać aby zdobyć uprawnienia geodezyjne?

Geodetą uprawnionym nie może zostać byle kto, pierwsza lepsza osoba z zakupionym sprzętem pomiarowym. Aby starać się o zdobycie uprawnień nie można być karalnym za przestępstwa przeciw działalności instytucji państwowych, wymiaru sprawiedliwości, mieniu i wiarygodności dokumentów. Osoba chcąca przystąpić do państwowego egzaminu musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz odpowiednie wyższe, średnie lub średnie branżowe wykształcenie geodezyjne potwierdzone dyplomem. Kolejnym niezbędnym warunkiem wymaganym aby zdobyć uprawnienia jest odbycie praktyki zawodowej, której czas trwania zależy od posiadanego wykształcenia i może wynosić nawet do 6 lat. Praktykę taką odbywa się zazwyczaj u innego geodety uprawnionego, pod nadzorem którego wykonuje się poszczególne prace geodezyjne, nabywając niezbędne doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje. Przebieg praktyki notuje się w specjalnym dzienniku praktyk, potwierdzającym wykonanie odpowiednich prac i czynności. Osoby posiadające niezbędną praktykę, potwierdzoną przez osobę nadzorującą jej odbycie, mogą składać wniosek o przystąpienie do egzaminu państwowego.

Zakresy uprawnień geodezyjnych i egzamin państwowy

Uprawnienia geodezyjne nadaje się w następujących zakresach:

 

1) geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

2) rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;

3) geodezyjne pomiary podstawowe;

 4) geodezyjna obsługa inwestycji;

 5) geodezyjne urządzanie terenów rolnych i leśnych;

6) redakcja map;

7) fotogrametria i teledetekcja.

 

Zdobycie uprawnień w konkretnym zakresie wiąże się z każdorazowym osobnym podejściem do egzaminu, poprzedzonego weryfikacją wykształcenia i praktyki zawodowej. Część sprawdzająca egzaminu składa się z trzech części szczegółowo weryfikujących wiedzę kandydata: testu pytań zamkniętych, wypowiedzi pisemnej na tematy związane z danym zakresem uprawnień geodezyjnych oraz ustnej rozmowy z komisją egzaminacyjną. Tylko zaliczenie wszystkich trzech etapów skutkuje pozytywnym wynikiem egzaminu i nadaniem uprawnień oraz wpisem do specjalnego rejestru geodetów uprawnionych, który prowadzi Główny Geodeta Kraju. Rejestr ten jest jawny i ogólnodostępny, dlatego każdy korzystający z pomocy geodety może szybko sprawdzić jego fachowość i kwalifikacje. Aby to zrobić wystarczy wpisać konkretne nazwisko lub numer świadectwa w wyszukiwarce dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii pod linkiem:

http://www.gugik.gov.pl/uprawnienia-zawodowe/znajdz-geodete

Jak widać zdobycie uprawnień geodezyjnych wiąże się z koniecznością posiadania dużej wiedzy i praktyki zawodowej co jest koniecznym warunkiem do prawidłowego wykonywania powierzonych przez klientów prac geodezyjnych. Same zaś uprawnienia świadczą o umiejętnościach i profesjonalizmie posiadającej je osoby, dlatego zlecając pracę geodecie zawsze warto sprawdzić czy ma się do czynienia z fachowcem.