You are currently viewing

Mapy do celów prawnych – po co się je sporządza i co zawierają?

 

Geodeci sporządzają wiele ważnych dokumentów, stanowiących podstawę decyzji wydawanych przez różnorodne instytucje takie jak sądy lub urzędy gminy czy też powiatu. Jednym z nich jest mapa do celów prawnych. Jest ona wykorzystywana w wielu przypadkach jako np. dowód w postępowaniu, informacja na będący przedmiotem postępowania temat lub zobrazowanie, uzupełnienie podjętej decyzji. Mapy do celów prawnych sporządza się w celu podziału nieruchomości, ich scalenia lub wymiany gruntów, ustanowienia służebności gruntowych np. przechodu i przejazdu przez działkę, stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości lub zasiedzenia.

Kto sporządza mapę do celów prawnych i co ona zawiera?

Mapa do celów prawnych aby mogła być ważna i wykorzystana w postępowaniach sądowych, administracyjnych lub w celu podziału nieruchomości musi być sporządzona przez geodetę uprawnionego posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie 2 – rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych. Wykonuje się ją w skali zapewniającej czytelność rysunku mapy, dostosowanej do obszaru objętego opracowaniem, jednak nie mniejszej niż 1:5000. Jej podstawową treść stanowią:

  • informacje określające przebieg granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych w powiązaniu z granicami działek sąsiednich,
  • numery i oznaczenia działek ewidencyjnych, użytków gruntowych i konturów klasyfikacyjnych,
  • dane które określają rodzaj oraz zasięg projektowanych lub istniejących służebności gruntowych
  • szczegóły terenowe istotne dla przedmiotu opracowania
  • projektowane punkty i linie graniczne, oznaczenia projektowanych działek ewidencyjnych oraz wykaz zmian danych ewidencyjnych w przypadku map z projektem podziału nieruchomości.

Integralną częścią mapy do celów prawnych jest jej opis zawierający tytuł opracowania wskazujący jego cel, oznaczenie skali w jakiej jest wykonywana mapa, wskazanie położenia obszaru opracowania, nazwy gminy, identyfikatora i nazwy obrębu ewidencyjnego, numeru księgi wieczystej która jest prowadzona dla nieruchomości. Mapa taka musi także zawierać nazwę wykonawcy pracy geodezyjnej, identyfikator jej zgłoszenia, imię i nazwisko kierownika prac geodezyjnych, jego podpis, numer uprawnień zawodowych oraz datę opracowania.

Jak wygląda,  ile trwa i kosztuje sporządzenie mapy do celów prawnych przez geodetę?

Po otrzymaniu zlecenia i ustaleniu konkretnego przedmiotu prac oraz ich zakresu obowiązkiem geodety jest zgłoszenie pracy geodezyjnej we właściwym miejscowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej skąd otrzymuje on potrzebne do jej wykonania materiały. Kolejnym etapem jest analiza tych materiałów pod kątem aktualności, przydatności i dokładności oraz przeprowadzenie wywiadu terenowego oraz pomiaru niezbędnych elementów zagospodarowania terenu oraz sytuacji na gruncie. Następnie wykorzystując informacje zawarte w księgach wieczystych, orzeczeniach sądowych, aktach notarialnych lub decyzjach administracyjnych sporządza się operat techniczny zawierający oprócz samej przedmiotowej mapy szereg dodatkowych dokumentów takich jak: raporty pomiarowe, szkice, obliczenia, sprawozdania, kopie materiałów źródłowych i inne. Sporządzone w ten sposób opracowanie podlega kontroli przez pracowników ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej której pozytywny wynik skutkuje opatrzeniem pieczęcią urzędową przekazanych map i jest dowodem ich autentyczności i legalności. Czas wykonania prac i ich koszt zależy od wielu czynników takich jak m.in.: wielkość opracowania, jego złożoność i poziom skomplikowania oraz terminów obowiązujących w urzędach, i wynosi zazwyczaj od 3-4 tygodni do kilku miesięcy.