USTALENIE GRANIC

Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych, wytyczenie działki, wytyczenie granic działki

Ustalenie przebiegu granic działki, zwane też często potocznie jako „wytyczenie działki” lub „wytyczenie granic działki”, to zespół czynności materialno-technicznych prowadzących do odtworzenia na gruncie granic nieruchomości w sytuacji gdy brak jest źródłowych dokumentów lub gdy zawarte w nich dane nie pozwalają na odtworzenie położenia granic działki z odpowiednią dokładnością.

Rodzaj i typ takich dokumentów, określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków mówiące, iż przebieg granic działek ewidencyjnych w procesie zakładania, modernizacji albo bieżącej aktualizacji ewidencji wykazuje się na podstawie:

1) Dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego sporządzonej na potrzeby:

a) postępowania rozgraniczeniowego,
b) postępowania w sprawie scalenia lub wymiany gruntów,
c) postępowania w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
d) postępowania sądowego lub administracyjnego, a następnie wykorzystanej do wydania prawomocnego orzeczenia sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej,
e) podziału nieruchomości,
f) wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

2) Innych materiałów zasobu dotyczących przebiegu granic;

3) Dokumentacji geodezyjnej sporządzonej przez Straż Graniczną, jeżeli dokumentacja ta określa przebieg granic państwa z dokładnością odpowiednią dla ewidencji.

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

O czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właścicieli, władających, samoistnych posiadaczy i spadkobierców działek ewidencyjnych za zwrotnym poświadczeniem odbioru albo za pokwitowaniem, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych oprócz danych adresowych podmiotu, do którego jest ono kierowane, zawiera następujące informacje:

1) dzień, godzinę i miejsce rozpoczęcia czynności;

2) oznaczenia działek ewidencyjnych, których czynności będą dotyczyć;

3) pouczenie o konieczności posiadania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości osoby biorącej udział w tych czynnościach oraz o tym, że nieusprawiedliwione niewzięcie w nich udziału nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.

Nieusprawiedliwione niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych podmiotów nie wstrzymuje czynności ustalenia przebiegu granic.
W przypadku usprawiedliwionego niestawiennictwa wstrzymuje się czynności ustalenia przebiegu granic do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika – nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.
Jeśli właściciele, władający, samoistni posiadacze lub spadkobiercy działek ewidencyjnych nie są znani lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych starosta zamieszcza na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego przez okres co najmniej 7 dni informacje o planowanych czynnościach, z tym że ostatni dzień tego okresu powinien nastąpić nie później niż 8 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

Kryteria ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

• Ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych dokonuje geodeta uprawniony, posiadający uprawnienia zawodowa w zakresie 2 – „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”, na podstawie zgodnych wskazań właścicieli, władających, samoistnych posiadaczy lub spadkobierców potwierdzonych ich zgodnym oświadczeniem złożonym do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, jeżeli wskazywany przebieg nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach dotyczących przebiegu ustalanych granic.

• W przypadku gdy właściwe podmioty nie złożą do protokołu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnego oświadczenia, przebieg granic działek ewidencyjnych wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych ustala geodeta uprawniony według ostatniego spokojnego stanu posiadania, jeżeli ten stan posiadania nie jest sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów w granicach tych działek.

• W przypadku gdy spokojnego stanu posiadania, nie można stwierdzić lub jest on sprzeczny z informacjami zawartymi w dostępnych dokumentach określających stan prawny gruntów, przebieg granic działek ewidencyjnych obejmujących te grunty wraz z danymi dotyczącymi punktów granicznych ustala geodeta uprawniony po zbadaniu położenia znaków i śladów granicznych oraz przeprowadzeniu analizy wszelkich dostępnych dokumentów, zawierających informacje mające znaczenie w tym zakresie, w tym oświadczeń zainteresowanych podmiotów.

Trwała stabilizacja tych punktów może nastąpić z inicjatywy i na koszt zainteresowanych podmiotów. Wyniki ustaleń przebiegu granic działek ewidencyjnych utrwala się w stosownym protokole.