GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI - NOWY SĄCZ | LIMANOWA | BRZESKO

Niemal każda budowa wymaga obsługi geodezyjnej. Polega ona na wykonywaniu istotnych czynności geodezyjnych takich jak wytyczenie, pomiary, ewidencja czy sporządzanie specjalistycznej dokumentacji. Czynności obejmujące geodezyjną obsługę inwestycji dotyczą zarówno budynków jak i elementów infrastruktury. Wykonuje się je, jeśli są przewidziane w projekcie budowlanym lub na wniosek uczestników procesu budowlanego. Do geodezyjnej obsługi inwestycji potrzebujesz uprawnionego geodety. Oto kilka przykładów.

Potrzebujesz mapę do celów projektowych i mieszkasz na terenie miasta i powiatu Nowy Sącz?

Czynności geodezyjne przy planowaniu inwestycji

Na etapie planowania inwestycji uprawniony geodeta musi sporządzić mapę do celów projektowych na której zaznacza wszystkie istniejące obiekty na terenie działki jak i w bezpośrednim jej sąsiedztwie, w tym wysokie drzewa, linie energetyczne czy urządzenia podziemne.

Tyczenie obiektów budowlanych

Dysponując decyzją o pozwoleniu na budowę można przystąpić do fizycznej jej realizacji – jest to kolejny moment w którym konieczny jest udział geodety. Przygotowując się do tyczenia geodeta uwzględnia całość dokumentacji budowy,  opracowuje geodezyjnie projekt zagospodarowania działki lub terenu i uzyskuje niezbędne do wytyczenia dane.

Podczas wizyty w terenie wyznacza się położenie projektowanych elementów w terenie oraz narzucone wysokości. Z całości procedury sporządza się szkic tyczenia, który przekazywany jest kierownikowi budowy lub inwestorowi a jego kopia pozostaje w dyspozycji geodety uprawnionego, który zamieszcza stosowny wpis w dzienniku budowy.

Geodezyjna obsługa inwestycji w toku budowy

Geodeta jest obecny także w czasie trwania i zakończenia budowy. Na bieżąco monitoruje projektowane parametry dokonując pomiarów montowanych elementów oraz ich przemieszczeń i odkształceń. Geodeta uczestniczy też w czynnościach zakończenia procesu inwestycyjnego – do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor zobowiązany jest dołączyć m.in. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez uprawnionego geodetę.