PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Podział nieruchomości to zespół działań i czynności skutkujących powstaniem nowych nieruchomości. 
W ujęciu cywilnym polega na wyodrębnieniu z jednej działki co najmniej dwóch fizycznych działek. Oznacza to powstanie nowych działek, o nowych granicach i powierzchniach, zawierających się w granicach dotychczasowej jednej działki. Podział taki może wynikać z czynności cywilnoprawnych, orzeczeń sądowych albo z mocy samego prawa.
W  ujęciu wieczystoksięgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu od jednej księgi wieczystej wyodrębnionych ewidencyjnie działek gruntu i założeniu dla nich nowych, osobnych ksiąg.

Geodezyjny  podział nieruchomości

Geodezyjny podział nieruchomości polega zazwyczaj na wydzieleniu z istniejącej  nieruchomości działek ewidencyjnych bez zmiany ich właściciela. Jest to proces wymagający sporządzenia szeregu dokumentacji i czynności geodezyjnych. W jego wyniku powstaje dokumentacja geodezyjna w postaci map i protokołów stanowiących podstawę wydania decyzji podziałowej lub wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków.

Podział nieruchomości – kiedy jest możliwy 

Podział terenów rolnych i leśnych jest możliwy jeżeli prowadzi do wydzielenia działek gruntu o powierzchni minimum 30a. Wyjątkiem od tej reguły jest podział mający na celu powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulację granic między sąsiednimi nieruchomościami.  W pozostałych przypadkach podział nieruchomości jest dopuszczalny (poza szczególnymi przypadkami) gdy jest zgodny z ustaleniami planu miejscowego, lub w wypadku jego braku warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i gdy nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi . Zgodność z planem miejscowym, w postępowaniu administracyjnym, opiniuje właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta i to on wydaje decyzję zatwierdzającą podział. Innym koniecznym warunkiem przeprowadzenia podziału nieruchomości jest zapewnienie wydzielonym działkom gruntu dostępu do drogi publicznej. Dzielona nieruchomość powinna mieć także uregulowany stan prawny.

Podział nieruchomości – czy można podzielić budynek?

Podział nieruchomości to nie tylko podział działek gruntowych, można także podzielić budynek. Jeżeli przedmiotem podziału nieruchomości jest nieruchomość zabudowana, a jej proponowany podział powoduje także podział budynku to granice nowych, projektowanych działek  gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przykrycia dachu. W budynkach, nie posiadających takich ścian granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu wyraźnie dzielącej budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje.

Jak długo trwa podział nieruchomości?

Długość postępowania o podział nieruchomości zależy od wielu czynników  m.in.: ilości tego typu spraw, które aktualnie odbywają się w danej gminie, sprawności ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej na terenie którego znajduje się nieruchomość, stanu prawnego nieruchomości i innych warunków. Średni czas oczekiwania na decyzję to minimum 3-4 miesiące. Istotnym czynnikiem wpływającym na czas przeprowadzenia postępowania podziałowego jest to czy objęta podziałem działka ma ustalone granice oraz czy na danym terenie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i czy taki teren jest objęty obowiązkiem sporządzania planu.

Jeśli wniosek o podział nieruchomości złożony został po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia przez gminę uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego lub po wyłożeniu do publicznego wglądu planu miejscowego, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku o podział. Dla terenów objętych obowiązkiem sporządzania planu na których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie został jeszcze uchwalony, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia planu.