POMIARY GEODEZYJNE - NOWY SĄCZ | LIMANOWA | BRZESKO

Jedną z najczęstszych czynności towarzyszących pracy geodety jest wykonywanie pomiarów geodezyjnych. Wykonuje się je na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu,  podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych.
Wyróżnia się geodezyjne pomiary sytuacyjne  oraz wysokościowe, ich definicję określa rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Geodezyjny pomiar sytuacyjny to zespół czynności technicznych polegających w szczególności na określeniu położenia szczegółów terenowych w państwowym układzie współrzędnych prostokątnych płaskich oraz pozyskaniu ich podstawowych atrybutów.
Geodezyjny pomiar wysokościowy to zespół czynności technicznych polegających na określeniu wysokości charakterystycznych punktów szczegółów terenowych w państwowym układzie wysokościowym.

Jak wykonuje się pomiary geodezyjne – Nowy Sącz i okolice

Pomiary geodezyjne wykonuje się z wykorzystaniem metod, technik i technologii zapewniających uzyskanie odpowiednich dokładności i wymogów, których wybór spoczywa na kierowniku prac geodezyjnych – geodecie uprawnionym. Poprzedza je zazwyczaj analiza materiałów zasobu geodezyjnego pod względem aktualności, dokładności i kompletności, celem określenia ich przydatności do osiągnięcia celu pracy geodezyjnej. Każdy pomiar geodezyjny musi być wykonany w nawiązaniu do punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej a jego  wynik wyrażony z odpowiednią dokładnością i precyzją.
Aby spełnić te wymagania należy dysponować odpowiednim specjalistycznym sprzętem – odbiornikiem GPS, tachimetrem, niwelatorem dalmierzem  oraz wieloma przyrządami pomocniczymi.
Wykonanie pomiarów geodezyjnych, zazwyczaj nie stanowi końca pracy geodety. Aby zrealizować zamierzony cel pracy należy je odpowiednio opracować, dokonując stosownych analiz i obliczeń a z całości pracy sporządzić odpowiednią dokumentację w formie operatu technicznego podlegającego weryfikacji w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.