You are currently viewing Czym są użytki gruntowe i jak wygląda ich klasyfikacja?

Czym są użytki gruntowe i jak wygląda ich klasyfikacja?

Każdy posiadający ziemię, niezależnie czy działkę budowlaną, czy też rolną, posiada użytek gruntowy. Może nasunąć się więc pytanie, czym są użytki gruntowe i co one oznaczają dla zwykłego „Kowalskiego”? Otóż każdy, kto posiada kawałek własnego terenu, powinien wiedzieć, że w związku z tym nałożone są na niego pewne obowiązki. Czym zatem są użytki gruntowe oraz jak wygląda ich klasyfikacja? Poniżej znajdziesz odpowiedź na te pytania.

Użytki gruntowe.

Użytkiem gruntowym nazywamy kawałek terenu, przedstawiony w ewidencji gruntów i budynków. Posiada on klasyfikację ze względu na faktyczny sposób jego wykorzystania lub zagospodarowania. Zapisy dotyczące użytków gruntowych stanowią istotne dane ewidencyjne. Są one niezbędne do efektywnego i skutecznego działania gospodarki rynkowej państwa i zarządzania jego zasobami gruntów. Mają one zastosowanie w wielu aspektach życia codziennego każdego obywatela. Stanowią podstawy m.in. do:

• planowania gospodarczego i przestrzennego,

• szacowania wysokości podatków i świadczeń,

• oznaczania nieruchomości w księgach wieczystych,

• ewidencji gospodarstw rolnych,

• gospodarki nieruchomościami, dokonania podziałów i wyceny nieruchomości

Jak dzielimy użytki gruntowe?

Aktem prawnym normującym podział użytków gruntowych jest rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Wyróżniamy aktualnie 5 podstawowych grup użytków gruntowych oraz liczne podgrupy:

grunty rolne — składające się z nieużytków (N) oraz użytków rolnych, do których można zaliczyć: grunty orne (R), łąki trwałe (Ł), pastwiska trwałe (Ps), sady (S), grunty rolne zabudowane (Br), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr), grunty pod stawami (Wsr), a także grunty pod rowami (W),
grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione — zawierające podgrupy: lasy (Ls), grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) oraz grunty pod rowami (W)
grunty zabudowane i zurbanizowane — w skład których wchodzą tereny mieszkaniowe (B), tereny przemysłowe (Ba), inne tereny zabudowane (Bi), zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp), tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), użytki kopalne (K), oraz tereny komunikacyjne zawierające: drogi (dr), tereny kolejowe (Tk), inne tereny komunikacyjne (Ti) oraz grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych (Tp)
grunty pod wodami — składające się z podgrup: grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi (Wm), grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi (Ws) i grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws)
tereny różne — Tr.

Podatek od gruntów, ile wynosi?

Osoby będące właścicielami lub posiadaczami samoistnymi gruntu, jego użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami mienia publicznego są zobowiązane do uiszczenia podatku od nieruchomości. Stawki tego podatku są ustalane indywidualnie przez rady gmin w odpowiedniej uchwale na dany rok kalendarzowy. Nie mogą one przekraczać maksymalnych stawek określonych przez ministra finansów.

Maksymalne stawki na 2023 r. wynoszą odpowiednio dla gruntów:

• związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 powierzchni,
• pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,79 zł od 1 ha powierzchni,
• pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 m2 powierzchni,

Podstawowe zagadnienia, które powinieneś znać klasyfikując własne użytki gruntowe.

Pewnie zastanawiasz się, do jakiej grupy zakwalifikować własne użytki gruntowe? Duży problem najczęściej z taką klasyfikacją mają rolnicy, którzy nie wiedzą, do jakiej grupy zaliczyć własne tereny rolnicze. Poniżej przedstawimy Ci, kilka podstawowych zagadnień, które pomogą Ci określić odpowiednią klasyfikację użytku.

Las — grunty o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryte roślinnością leśną — drzewami i krzewami oraz runem leśnym, a także grunty przeznaczone do produkcji leśnej, stanowiące rezerwaty przyrody lub wchodzące w skład parku narodowego. Oprócz tego do lasów zalicza się również grunty zajęte pod budynki i budowle wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej, drogi leśne, tereny pod liniami elektrycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także tereny wykorzystywane na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Sad – teren obejmujący grunt nie mniejszy niż 0,1000 ha, na którego powierzchni rosną nasadzone blisko siebie drzewa owocowe lub krzewy owocowe (minimum 600 drzew lub 2000 krzewów na 1 ha), lub na których założono szkółki krzewów, drzew owocowych lub winnice.

Łąka – to systematycznie koszony grunt pokryty zwartą wieloletnią roślinnością, gdzie znajdziesz liczne gatunki traw, roślin motylkowych oraz ziół, oraz tereny zajęte pod urządzenia i budowle wspomagające hodowlę zwierząt gospodarskich położone poza zabudową zagrodową.

Pastwisko – jest to grunt pokryty roślinnością podobną jak na łąkach, gdzie wypasane są zwierzęta gospodarstw rolnych, a w rejonach górskich hale i połoniny, które z zasady nie są koszone. Oprócz tego do pastwisk zaliczamy również wiaty oraz kojce dla zwierząt gospodarskich położone poza zabudową zagrodową.

Jeśli jesteś ciekaw, jak wygląda szczegółowy podział użytków gruntowych, ich klasyfikacja, zachęcamy do kontaktu. Podpowiemy i pomożemy Ci w każdej kwestii.