You are currently viewing Geodezja – czym się zajmuje? zadania i podział geodezji

Geodezja – czym się zajmuje? zadania i podział geodezji

Geodezja to nauka i dziedzina techniki zajmująca się głównie pozyskiwaniem informacji o środowisku geograficznym, wyznaczaniem kształtu i wymiarów powierzchni Ziemi a także określaniem na niej położenia wybranych obiektów. Jest to jedna z najstarszych dziedzin nauki, mająca swe korzenie już w czasach starożytnych.  W ramach szeroko pojętej geodezji można wyróżnić wiele specjalności spełniających podstawowe funkcje w życiu codziennym każdego człowieka np.:

 • geodezja ogólna – obejmująca zazwyczaj zagadnienia związane z wykonywaniem pomiarów i sporządzaniem map stosunkowo niewielkich obszarów, bez konieczności uwzględniania krzywizny Ziemi
 • geodezja wyższa – przeznaczona dla zagadnień uwzględniających krzywiznę Ziemi
 • geodezja dynamiczna – wyznaczająca przyspieszenie i potencjał siły ciężkości w różnych punktach na powierzchni Ziemi
 • astronomia geodezyjna – wyznaczająca położenie wybranych punktów za pomocą obserwacji ciał niebieskich
 • geoinformatyka, systemy informacji przestrzennej – pozyskujące, przesyłające, analizujące i prezentujące informacje geoprzestrzenne
 • kartografia i topografia – nauki o mapach, ich tworzeniu, wykonywaniu, wykorzystywaniu w życiu codziennym
 • fotogrametria, skaning laserowy – techniki pozyskiwania i prezentowania informacji o kształtach obiektów, tworzenia zdjęć lotniczych i innych opracowań dla celów pomiarowych i kartograficznych
 • rachunek wyrównawczy, instrumentoznawstwo i wiele innych

 

Prace geodezyjne – na czym polegają?

Podstawowym zadaniem geodety w ramach świadczonych usług jest wykonywanie prac geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa. Prace te zostały zdefiniowane w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne i obejmują:

 • projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, w związku z realizacją zadań określonych w ustawie,
 • sporządzanie ortofotomapy, zbiorów danych i dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych lub sądowych oraz czynności cywilnoprawnych związanych z nieruchomościami a także wykonywaniem opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa,
 • projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych
 • obliczanie lub przetwarzanie wyników pomiarów, opracowań i zobrazowań

Przez czynności geodezyjne na potrzeby budownictwa rozumie się wykonywanie geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych podczas projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w szczególności związanych z opracowaniem mapy do celów projektowych, wytyczeniem obiektów budowlanych w terenie, geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych, geodezyjną obsługą budowy i montażu obiektów budowlanych oraz pomiarami przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, skutkujących sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej.